+359 878 371 821

Условия за наем

 Общи положения

Необходими документи

Срок за наемане

Цени и начин на плащане

Депозит

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Оборудване се предоставя на наемателя в добро състояние със задължителните аксесоари отразени в договор за наем, при условията на който става и връщането.  Наемателят се задължава да върне оборудването на уговорената дата, час и място в същото състояние, каквото е било в момента на наемане.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Наемателят предоставя лична карта или личен паспорт в момента на подписване на договора за наем. Наемодателят прави копие на документа.

СРОК ЗА НАЕМАНЕ

Наетото оборудване, трябва да бъде върнато на фиксираната дата и час. Закъснение при връщането ще бъде таксувано като още един наемен период, но не по-малко от 1 /един/ дневен наем. При предсрочно връщане не се възстановяват суми на наемателя.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

С кредитна карта или в брой.

Наемната цена се определя на база цената за ползване на избран период от ценовата листа, неразделна част от договора, съобразно наемния период. Тя се заплаща при получаване на продукта и подписването на договор.

ДЕПОЗИТ

Депозит е задължителен за клиенти, които не представят документ за самоличност. Наемателят се задължава да заплати депозит според условията на подписания договор, който се калкулира както следва:
- ски комплект – 300-500 лв.
- сноуборд комплект – 300-1000 лв.

След връщане на оборудването, депозитът се освобождава. При констатирани дребни липси, щети, кражби или повреди, стойността им се удържа от депозита.
Всички такси са с включен ДДС.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.
Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на договора се решават, чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд.

 

Уважаеми клиенти, ние се преместихме на нов адрес в кв. Манастирски ливади, ул. Иван Сусанин 65.

Моля, вижте картата

Ние от SOFIA RENT CENTER ви предлагаме продукти на едни от най-качествените световно известни брандове